Czym według prawa jest przestrzeń publiczna?


Najważniejsza definicja przestrzeni publicznej została sformułowana w ustawie z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Według niej "obszar przestrzeni publicznej" to „obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”.