Jak powinna wyglądać polska polityka regionalna w XXI wieku? - spotkania


24 i 25 maja Katedra Gospodarki Regionalnej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie organizuje konferencję naukową pt. Polityka regionalna w Polsce w świetle wyzwań XXI wieku. Celem konferencji jest przegląd głównych problemów rozwoju regionalnego Polski z koncentracją na powinnościach podmiotów publicznych w realizacji celów zakładanych w programach średnio i długookresowych.

Termin konferencji prawie dokładnie zbiega się z końcem pierwszej połowy okresu realizacji podstawowego programu strategicznego kraju, tj. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 oraz współtworzących go Programów Operacyjnych, w tym Regionalnych Programów Operacyjnych. Będzie to zatem dobra okazja na prezentację pierwszych wstępnych „mid term evaluation".

Wygłoszone referaty spełniać będą ważną rolę porządkującą ogólny temat konferencji. Organizatorzy przyjmują jednak założenie ograniczonej liczby referatów, o celowo dobranej tematyce, na rzecz odpowiednio moderowanej dyskusji pozwalającej na formułowanie ważnych konkluzji i rekomendacji.

Zasadnicza część konferencji odbędzie się 25 czerwca 2010 roku. W tym to dniu planowane są główne referaty wprowadzające do dyskusji. Dzień wcześniej odbędzie się spotkanie poświęcone Jubileuszowi 70-lecia urodzin Prof. Zygmunta Szymli. Profesor całą dotychczasową karierę zawodową poświęcił Akademii i Uniwersytetowi Ekonomicznemu, będąc mentorem dla wielu jej studentów i pracowników.

Program konferencji:

Czwartek, 24 czerwca 2010 r.
1200 - spotkanie okolicznościowe związane z Jubileuszem prof. dr hab. Zygmunta Szymli (Stara Aula, Budynek Główny UEK)
Powitanie Jubilata i Gości
- Wystąpienie JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego -
prof. dr hab. Romana Niestroja
- Wystąpienie Przewodniczącego KPZK PAN -
prof. dr hab. Tadeusza Markowskiego
- Wystąpienie Dziekana Wydziału Finansów -
prof. dr hab. Krzysztofa Surówki
- Prezentacja sylwetki naukowej Jubilata
- Wystąpienie przedstawiciela wychowanków Jubilata - mgr Jerzego Nizioła
- Wystąpienie Jubilata - prof. dr hab. Zygmunta Szymli
- Gratulacje i życzenia współpracowników i zaproszonych Gości
1400 - lunch (Sala Senacka, Budynek Główny UEK)

Piątek, 25 czerwca 2010 r.
845-930 - rejestracja uczestników
930-940 - otwarcie konferencji
940-1100 - referaty sesji plenarnej
Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych. Kwestie wybrane -
prof. dr hab. Stanisław Korenik
Wspieranie regionów rozwijających się jako ważny instrument Europejskiej Polityki Spójności i przezwyciężania kryzysu ekonomicznego -
prof. dr hab. Andrzej Prusek
Wyznaczniki zmian w polskiej polityce regionalnej -
prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz
1100-1130 - przerwa kawowa
1130-1345 - dyskusja panelowa

Panel 1: Przestrzeń publiczna w rozwoju miast i regionów (Sala Senacka)
Moderator: prof. dr hab. Tadeusz Markowski
Zaproszeni do dyskusji: prof. dr hab. inż. Aleksander Böhm, prof. dr hab. Wanda Maria Gaczek, prof. dr hab. Anna Harańczyk, prof. dr hab. Florian Kuźnik, prof. dr hab. Zbigniew Zioło

Panel 2: Osiągnięcia i słabości polskiej polityki rozwoju regionalnego - ocena stanu i rekomendacje dla polityki i badań naukowych (sala nr 30, Bud.Gł. UEK)
Moderator: prof. dr hab. Jacek Szlachta
Zaproszeni do dyskusji: prof. dr hab. Jerzy Hausner, prof. dr hab. Andrzej Klasik, prof. dr hab. Irena Pietrzyk, prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki, prof. dr hab. inż. Zygmunt Ziobrowski

1345-1445 - obiad
1445-1600 - dyskusja (Stara Aula, UEK)
Podsumowanie obrad