Dane przestrzenne dostępne w internecie - nowa ustawa


Od 7 czerwca obowiązuje nowa ustawa dotycząca udostępniania danych przestrzennych takich jak położenie budynków, granice gruntów oraz terenów uzbrojonych. Wszystkie one będą dostępna dla mieszkańców i przedsiębiorców przez internet.

Ustawa została przyjęta 4 marca, ale dopiero od tego miesiąca jej przepisy wchodzą w życie. Jej głównym celem było uporządkowania zasad gromadzenia i udostępniania danych, które dotychczas były gromadzone przez różne instytucje. Powstanie jeden system informacyjny ze wszystkimi danymi.

Zarządzaniem bazami będzie zajmować się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii. Baza będzie obejmować m.in. państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, zintegrowany z ewidencją gruntów i budynków oraz ewidencją miejscowości, ulic i adresów.

Rejestr będzie zawierał również adresy i ich lokalizację przestrzenną. Urząd geodezji będzie miał także rozszerzone kompetencje dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), tworzenia baz danych topograficznych i ogólnogeograficznych wraz z numerycznymi modelami terenu oraz zobrazowań lotniczych i satelitarnych.

Przestanie obowiązywać przepis dotyczący założenia i prowadzenia dla całego kraju mapy zasadniczej. Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązkowe będzie założenie i prowadzenie w systemie informatycznym bazy danych obiektów topograficznych w skalach 1:500 – 1:5000.

Baza obejmie miasta oraz zwarte, zabudowane i przeznaczone pod budowę obszary wiejskie i ma być zintegrowana z innymi bazami, m.in. z ewidencją gruntów i budynków.