Kongres Kultury na Śląsku - spotkania


Od 23 do 25 września 2010 r. potrwa Kongres Kultury Województwa Śląskiego. W trakcie spotkań zostanie przeanalizowana sytuacja we wszystkich dziedzinach kultury na Śląsku i Zagłębiu. Dyskusja będzie kontynuacją debaty rozpoczętej w zeszłym roku na Kongresie Kultury w Krakowie i ponad 10 lat temu na Kongresie Kultury Górnego Śląska.

Kongres będzie poprzedzony szeregiem wydarzeń i spotkań lokalnych. Wszystkie one mają za cel pokazanie znaczenia kultury dla rozwoju gospodarczego, integracja mieszkańców województwa, środowisk kultury, biznesu, zaprezentowanie województwa, które, wbrew stereotypowi, jest bogate w kulturę, a także zdefiniowanie najważniejszych działań niezbędnych do realizacji „Strategii rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006-2020” i ich rekomendowanie podmiotom odpowiedzialnym za stwarzanie warunków dla rozwoju kultury - jednostkom samorządu terytorialnego, instytucjom kulturalnym, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Spotkania towarzyszące rozpoczynają się już w czerwcu. Mają być okazją do rozmowy o problemach, barierach ograniczających możliwości twórców, organizatorów, ale i o tym, co kultura ma do zaoferowania kim i gdzie jest odbiorca, jakie są jego oczekiwania.
Rezultaty tych spotkań posłużą do przygotowania paneli, mogą też służyć do przygotowania raportów czy wystąpień plenarnych.

Pierwsze będą to spotkania skupiające środowiska lokalne, organizowane przez biblioteki i domy kultury. Kolejne będą podzielone na branże, film, teatr, sztuka współczesna, wzornictwo, muzealnictwo, literatura, muzyka i edukacja do kultury.

W czerwcu odbędzie się także Piknik pszczyński, czyli spotkanie środowisk samorządowych, biznesowych i dyplomatycznych. Jednym z proponowanych tematów jest „Czy kultura potrzebna jest biznesowi?”

Trzy dni kongresowe, od 23 do 25 września, wypełnią obrady plenarne, panele dyskusyjne oraz imprezy kulturalne dedykowane kongresowi. Ideą wiodącą - zarówno podczas samego kongresu, jak i w czasie poprzedzającym wydarzenie i będącym jego następstwem - jest przede wszystkim zaangażowanie mieszkańców województwa jako główny podmiot działań instytucji kultury, zaangażowanie ich nie tylko w roli odbiorców, ale i twórców, animatorów, pomysłodawców i krytyków.

„Kultura nie może być tylko zjawiskiem instytucjonalnym, ograniczonym do środowisk zawodowo z nią związanych. Przecież kultura jest jednym z głównych czynników identyfikujących samorządy, dotyczy obywateli, dlatego świadomie zapraszamy do dyskusji ludzi zamieszkujących nasze województwo” - mówi marszałek Bogusław Śmigielski.

Spotkania tematyczne będą odbywały się w Akademii Muzycznej oraz w Gmachu Sejmu Śląskiego. Gospodarzem Kongresu jest Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski, zaś Przewodniczącym Rady Programowej - prof. Jan Malicki. Prócz Rady Programowej skupiającej największe osobistości z województwa śląskiego, twórców kultury związanych z różnorakimi dziedzinami, powołano ambasadorów, których rolą będzie promowanie idei kongresu poza granicami województwa śląskiego.

Podczas obrad zostanie przedstawione życie kulturowe regionu w wielu aspektach - instytucjonalne i pozainstytucjonalne, „przemysł” i turystyka kulturalna, udział firm prywatnych i sponsorów w pomnażaniu dóbr kultury. Zostaną przeanalizowane potrzeby mieszkańców regionu i sposoby ich zaspokojenia za pomocą innowacyjnych metod i wdrażania nowoczesnych modeli zarządzania kulturą instytucjonalną. Temu celowi przysłuży się też prezentacja przykładów dobrej praktyki, czyli spotkania z kreatorami wydarzeń kulturalnych, twórcami, osobami kierującymi organizacjami pozarządowymi, firmami czy instytucjami działającymi w sektorze kultury.

Wśród prelegentów znajdą się takie znakomitości jak profesorowie Jan Malicki, Jolanta Tambor, Tadeusz Sławek czy Marian Oslislo, twórcy - Ewa Gołębiowska i Tomasz Konior oraz przedstawiciele władz województwa - Bogusław Śmigielski i Zbyszek Zaborowski.

Aktualne informacje o kongresie i wydarzeniach towarzyszących można znaleźć na stronie www.kongreskultury2010.pl.

Jednym z pierwszych działań mających za zadanie wciągnięcie szerokiej publiczności do prac związanych z kongresem jest konkurs na hasło Kongresu Kultury Województwa Śląskiego 2010.

Pokazano także logo reprezentujące to wydarzenie. Jego autorem jest prof. Michał Kliś, prowadzący w katowickiej Akademii Sztuk Pięknych Pracownię Projektowania Komunikacji Wizualnej. Profesor jest także autorem logo Województwa Śląskiego. Logo Kongresu nawiązuje do wcześniej zaprojektowanego znaku.

Honorowy patronat nad kongresem objęli prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Metropolita Katowicki abp Damian Zimoń.