Skąd znaleźć pieniądze na zmianę przestrzeni publicznej na wsi? - finanse


Od 1 kwietnia 2009 roku obowiązuje ustawa o funduszach sołeckich. W założeniach jest to nowe źródło finansowania małych projektów lokalnych, w tym zwłaszcza związanych z przestrzenią publiczną.

Mieszkańcy sołectwa, czyli najmniejsze w Polsce pomocniczej jednostki gminy, mogą wystąpić do radnych o przekazania funduszy na ich pomysł. Pomysły muszą być zgłaszane co roku do 31 marca.

Gminy, które zdecydują się przeznaczyć środki na inicjatywy lokalne będą miały obowiązek podzielić pieniądze między zgłoszone pomysły. Kwota jaką otrzyma sołectwo będzie zależała od liczby jego mieszkańców oraz dochodów całej gminy. Według szacunków ministerialnych wysokość funduszu powinna wynosi ponad 10 tys. zł. na rok. Budżet państwa, w ramach promocji funduszy, będzie zwracał do gmin do 30 proc. środków przeznaczonych dla sołectw.

Warunkiem przyznania środków będzie złożenie przez sołectwo wniosku do wójta. Wniosek musi być uchwalony przez zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców - trzeba będzie go złożyć do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

W 2009 r. pierwszy raz można było zobaczyć, jak w praktyce funkcjonują fundusze. Z bieżącymi informacjami o realizowanych pomysłach można zapoznać się na stronie www.funduszesoleckie.pl.

15 czerwca 2010 roku w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie odbędzie się dla zainteresowanych seminarium „Jak realizować fundusz sołecki”. Podczas seminarium dyskusja będzie dotyczyć realizacji funduszu sołeckiego z różnych perspektyw – perspektywy sołectwa, gminy, województwa.

Poniżej dwie publikacje dotyczące funduszu sołeckiego. Pierwsza to oficjalny poradnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a druga to opis praktyczny, jak rozmawiać ze społecznością lokalną o pomysłach, finansowanych z funduszu.