Jak będą się rozwijać regiony Polski do 2020 r.? - dokumenty

Mapa konkurencyjności
Od marca 2010 r. trwają konsultacje między ministerstwami dokumentu "Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020". W zeszłym roku odbyło się szesnaście konferencji regionalnych, będących konsultacjami społecznymi.


Strategia jest odpowiedzią na jedenaście głównych wyzwań, z którymi będziemy musieli się uporać w najbliższych latach:
 1. Lepsze wykorzystanie potencjałów najważniejszych obszarów miejskich do kreowania wzrostu i zatrudnienia oraz stymulowania rozwoju pozostałych obszarów.
 2. Zapewnienie spójności wewnętrznej kraju. Niedopuszczenie do nadmiernych zróżnicowań przestrzennych.
 3. Zwiększenie potencjału do tworzenia, dyfuzji i absorpcji innowacji.
 4. Przeciwdziałanie negatywnym trendom demograficznym oraz pełniejsze wykorzystanie zasobów pracy.
 5. Poprawa jakości zasobów pracy.
 6. Odpowiedź na zmiany klimatyczne i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.
 7. Ochrona i właściwe wykorzystanie zasobów przyrodniczych.
 8. Wykorzystanie zasobów kultury dla rozwoju regionalnego.
 9. Efektywne stymulowanie rozwoju kapitału społecznego.
 10. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury transportowej i teleinformatycznej do wspierania konkurencyjności i zapewniającej spójność terytorialną kraju.
 11. Podwyższenie zdolności instytucjonalnej do zarządzania rozwojem na poziomie krajowym i regionalnym.