Co trzeba zrobić by legalnie stworzyć plac zabaw? - prawo

Plac zabaw w Czechowicach
Sprawy związane z tworzeniem placów zabaw reguluje m.in. ustawa Prawo budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Prawo budowlane w art. 4 place zabaw zalicza do tzw. obiektów małej architektury. Na ich budowę nie jest wymagane pozwolenie, ale jedynie zgłoszenie zamiaru budowy. Organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia jest starosta, albo wojewoda (przypadki podane w art. 82 ust. Prawa budowlanego, czyli w skrócie inwestycje o znaczeniu ponad powiatowym, np. budowa lotniska lub tamy).

Zgłoszenie zamiaru budowy musi obejmować rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Załączamy do niego oświadczenie, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz odpowiednie szkice lub rysunki.

Dodatkowo musimy dołączyć pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Ważnym załącznikiem jest projekt zagospodarowania działki lub terenu, który musi być wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.

Należy pamiętać, że rozdział 8. wspomnianego wcześniej rozporządzenia ministra infrastruktury reguluje takie aspekty jak naświetlenie placu zabaw oraz odległości lokalizacyjnej względem ulic, pomieszczeń w których przebywają ludzie oraz miejsc składowania odpadów.

Starosta może nas wezwać do uzupełnienia brakującej dokumentacji z podaniem terminu jej dostarczenia. Jeśli jej nie przedłożymy, do naszego zgłoszenia zostanie wniesiony automatycznie sprzeciw.

Zgłoszenia składamy przed rozpoczęciem robót. Jeśli starosta w ciągu 30 dni nie wniesie sprzeciwu to możemy zacząć tworzenie placu zabaw. Na jego wykonanie mamy maksymalnie dwa lata.