Jak mierzyć kapitał społeczny? - definicje

W Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego do roku 2020 zostały określone wskaźniki pomiaru kapitału społecznego. Sprawa ich dobrania może być oczywiście dyskusjna, ale jeśli zostaną one w ten sposób zdefiniowane to z pewnością narzucą swoją logikę dokukmentom niższego rzędu, a w efekcie konkretnym projektom.

Wskaźniki zostały przedstawione w ujęciu zmiany między rokiem 2008 a 2020 w tabeli 3. - Wskaźniki monitorowania celu 1 KSRR - Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów.

Pierwszy wskaźnik to liczba podmiotów zaliczanych do III sektora (fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne) na 1000 mieszkańców. Analiza odbywa się na poziomie danych GUS dla powiatów i większych miast, czyli w nomenklaturze unijnej NUTS 4. Zakłada się, że w tym czasie współczynnik ten wzrośnie z poziomu 2,48 do 4,45.

Drugi wskaźnik to frekwencja w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego. Źródło oraz poziom badania jest taki sam jak dla pierwszego. Zakładana zmiana to wzrost frekwencji wyborczej z 45,99 proc. do 65 proc.