Agenda lokalna 21 - globalne spojrzenie na lokalne problemy

Agenda to model współpracy
Lokalna agenda 21 to plan realizacji idei i zasad zrównoważonego, trwałego rozwoju w miastach i gminach w zależności od uwarunkowań lokalnych. Zainicjowany został na II Konferencji ONZ w Rio de Janeiro w 1992 r.

Jest to proces powodujący w efekcie poprawą jakości życia w wielu dziedzinach. To filozofia tworzenia harmonijnego rozwoju i odpowiedzialnego myślenia dla dobra człowieka i przyrody oraz przyszłych pokoleń. Zapewnia on równowagę pomiędzy rozwojem ekonomicznym, społecznym, ekologicznym, przestrzennym i instytucjonalnym.

Działania w ramach lokalnej agendy 21 są podzielone na sfery:
a) jakość środowiska,
b) stan zdrowia społeczeństwa,
c) ochrona przyrody,
d) racjonalne gospodarowanie naturalnymi zasobami,
e) świadomość i edukacja,
f) proekologiczne kierunki rozwoju,
g) samorząd, wzmacnianie roli grup społecznych,
h) możliwości i środki realizacji.

Samorządy w takich państwach jak Szwecja, Irlandia i Norwegia w 100 proc. opierają swoje działania na agendzie lokalnej 21 (warszawska historia agendy). Podstawowym forum uzgadniania współpracy w ramach agendy jest rada lub zespół LA21, w skład którego wchodzą przedstawiciele samorządu, biznesu lokalnego, związków pracowniczych, służby zdrowia, środowisk twórczych, biznesu ponadlokalnego, lokalnych liderów i organizacji pozarządowych.)