Zbuduj krajobraz społecznościowo - narzędzia: Landscape identification

Logo krajobrazowe
We wrześniu 2006 r. opublikowany został "Ecovast - Landscape Identification - A guide to good praqctice". Jest to podręcznik jak społecznościowo budować wartościowe krajobrazy w swoim otoczeniu, wydany przez Radę Europejską Wsi i Małych Miast (European Council for the Village and Small Town) w skrócie ECOVAST.

Krajobraz to wszystko to co nas otacza. W ostatnim czasie ludzi i rządzący zauważyli, że krajobraz jest ważną częścią dziedzictwa narodowego. Należy pamiętać, że każdy krajobraz składa się z elementów natury i kultury, czyli wpływu człowieka. Z inicjatywy Rady Europy w październiku 2000 r. ratyfikowana została Europejska Konwencja Krajobrazowa (European Landscape Convention), która zaczęła obowiązywać od marca 2004 r.

Jej celem jest zachęcenie ludzi i rządów państw europejskich do dbania o krajobrazy kontynentu przez wdrożenie procesu identyfikacji, oceny, ochrony, zarządzania i planowanie. Wyróżnikiem konwencji jest dbanie o wszystkie krajobrazy, a nie np. tylko parki lub miejsca historyczne. Założeniem jest bowiem, że "wszystkie krajobrazy mają swoje cechy i wartość, a każdy z nich jest ważny dla osób w nim mieszkających lub pracujących".

Poniżej zamieszczony podręcznik opisuje pierwszy element procesu opisanego w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, czyli identyfikację. Działająca od 1984 r. organizacja ECOVAST jest aktywna na terenie ponad 20 państw Europy. Zajmuje się głównie terenami wiejskimi i małymi miasteczkami.

Identyfikacja krajobrazu w myśle konwencji jest kluczowym etapem jego zachowania i podnoszenia wartości. Rządy Słowenii i Wielkiej Brytanii zdecydowały się, że działania w tym zakresie muszą być prowadzone przez wykwalifikowanych ekspertów i finansowane z pieniędzy publicznych.

ECOVAST zaproponowało inne podejście. Przedstawiciele organizacji opracowali właśnie prosty podręcznik, prezentującyh narzędzie do oceny krajobrazu. Jest to tabela, umożliwiająca identyfikację dziesięciu kluczowych elementów każdego pejzażu. Uzupełniona o mapy i zdjęcia stanowi kompleksowy obraz tzw. jednostki krajobrazy, czyli spójnego wyglądowo obszaru.

Metoda ta umożliwia zaangażowanie zwykłych ludzi, którzy nie mają żadnych specjalnych uprawnień lub doświadczenia w tym zakresie. Kilkuosobowa grupa, która wspólnie będzie analizować dany krajobraz zapewni wystarczający poziom obiektywizmu.

Kolejny krok to przekazanie stworzonego raportu władzom lokalnym, które w myśl Europejskiej Konwencji Krajobrazowej powinny się zająć realizacją kolejnych etapów procesu zachowania i podnoszenia wartości danej przestrzeni.