Czy będzie się nam dobrze żyło w 2020? - dokumenty

Dobra droga dla miast wojewódzkich?
Zgodnie z wcześniejszymi planami w listopadzie 2010 r. zakończyły się konsultacje "Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego". Główne założenia dokumentu opisywałem już wcześniej. Jest to jedna z dziewięciu strategii, które określą kierunki rozwoju Polski.

Najważniejsza zmiana w porównaniu do obecnych założeń to skoncentrowanie inwestycji na miastach wojewódzkich i założenie, że będą one długofalowo wpływać pozytywnie także na swoje otoczenie.

9 grudnia 2010 r. w warszawskim Klubie Bankowca odbyło się spotkanie poświęcone nowym strategiom i programom przygotowywanym na lata 2014-2020 przez rząd. Ponieważ przedstawione prezentacje są bardzo przejrzyste i czytelne zamieszczam je poniżej. W czasie spotkania wystąpili m.in. Jarosław Pawłowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej Paweł Osiej.

Nowa Strategia Europejska na rzecz Wzrostu i Zatrudnienia „Europa 2020” to główny dokument planistyczny Unii Europejskiej, który określa kierunki rozwoju Wspólnoty. Zawiera ona wśród podstawowych celów: wzrost zatrudnienia do 75 proc. w UE; przeznaczanie 3 proc. unijnego PKB na badania i rozwój; realizację celów 20% redukcji emisji CO2 i oszczędności energii, uzgodnionych w pakiecie klimatyczno-energetycznym; ograniczenie do 10 proc. odsetka osób przedwcześnie kończących pracę oraz wzrost do 40 proc. odsetka osób kończących wyższe studia.

Celem strategicznym Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 (KSRR) jest długookresowy wzrost, zatrudnienie oraz spójność. W ramach strategii szacuje się zaangażowanie kilkuset mld złotych.