Badania: Co i gdzie w przestrzeni publicznej?

Zbiór sugestii
Dzięki uprzejmości Martyny Fidorów i Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, publikujemy wyniki badania, przeprowadzonego w ramach pracy „Aktywności w miejskiej przestrzeni publicznej a detale urbanistyczne”. Promotorem pracy była dr inż. arch. Regina Maga-Jagielnicka.

Poniższy tekst został opracowany przez autorkę dla portalu NaszaPrzestrzen.pl. Jest podsumowaniem badań dotyczących m.in. naszych gustów, dotyczących stylów kształtowania przestrzeni publicznych, zlokalizowanych w centrach miast historycznych i poza nimi.


Cel
Głównym celem pracy było zrozumienie wyborów dotyczących aktywności w miejskich przestrzeniach publicznych dokonywanych przez jej użytkowników oraz wpływu detali urbanistycznych na podejmowanie tych decyzji. Przeprowadzone zostało badanie ankietowe, które miało na celu określenie preferencji użytkowników w stosunku do zaproponowanych detali urbanistycznych. Jednym z zadań postawionych w pracy było określenie czynników sprzyjających i zakłócających aktywności na podstawie analiz miejskich przestrzeni publicznych we Wrocławiu i Barcelonie. Kolejnym celem było określenie zbioru sugestii dotyczących wyboru detali urbanistycznych zgodnie z oczekiwaniami użytkowników miejskich przestrzeni publicznych.

Zdefiniowanie miejskiej przestrzeni publicznej
Na podstawie wybranych definicji określone zostały elementy charakterystyczne dla przestrzeni publicznych. Efektem końcowym było stworzenie przez autorkę własnej definicji miejskiej przestrzeni publicznej, która brzmi następująco: „miejska przestrzeń publiczna to obszar, który jest dostępny dla wszystkich, odpowiednio ulokowany i urządzony, przez co sprzyja nawiązywaniu kontaktów społecznych”

Badanie ankietowe
Badanie zostało przeprowadzone za pomocą ankiety dostępnej w trzech językach (polskim, angielskim i hiszpańskim) umieszczonej w serwisie internetowym www.ankietka.pl. Gromadzenie wyników trwało 43 dni, w ankiecie udział wzięło 127 respondentów w tym 84 kobiety i 43 mężczyzn. Ankieta w języku polskim wypełniona została przez 110 osób, w języku angielskim – 10, a w języku hiszpańskim - 7.

Wyniki badania ankietowego
Jedno z pytań dotyczyło przestrzeni publicznych w obrębie starego miasta oraz przydatności detali urbanistycznych. Ankietowani uznali kosze na śmieci, oświetlenie oraz miejsca do siedzenia za niezbędne. Liczba głosów oddanych na oświetlenie i kosze, która jest mniejsza niż na miejsca do siedzenia co pokazuje, że użytkownicy oczekują od miejsca publicznego czystości i bezpieczeństwa. Podobna sytuacja została zanotowana przy miejscach pub poza starym miastem. Tutaj jednak ankietowani skłaniają się bardziej w stronę czystości.

Odpowiedzi udzielane na pytanie dotyczące ustawień ławek są bardzo interesujące. W otoczeniu starego miasta zaledwie różnicą jednego głosu wybrana została ławka, gdzie użytkownicy mogą siedzieć plecami do siebie, na drugim miejscu znalazła się ławka gdzie możemy zając dowolną pozycję względem innych uczestników. Przy terenach poza starym miastem wybrano ustawienie pozwalające na obserwację otoczenia a po zajęciu dowolnego miejsca obserwację innych uczestników.

Wynik pytania dotyczącego rodzaju ławek, był przewidywalny. W obrębie starego miasta forma tradycyjna, poza starym miastem nowoczesna. Na uwagę zasługuje fakt, że w obu przypadkach wybrano ławki z drewnianymi siedziskami.

Udzielając odpowiedzi na pytanie dotyczące oświetlenia respondenci potwierdzili, że jest ono dla nich bardzo ważne wybierając oświetlenia dające dużą ilość światła. W starym mieście preferowana jest forma tradycyjna a poza starym miastem współczesną i bardziej fantazyjną.

Prezentacja wyników badań