Finanse: Pieniądze na śląskie rowery

Będzie więcej takich miejsc!
Stanowisko Zarządu Fundacji Napraw Sobie Miasto (fundacja w organizacji) dot. „Konsultacji społecznych “Założeń do przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, finansowanego z EFRR”

W związku z ogłoszonymi konsultacjami “Założeń do przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, finansowanego z EFRR”, przesyłamy uwagi do ww. dokumentu oraz deklarujemy chęć udziału w dalszych etapach prac nad jego przygotowaniem.


  • Cel tematyczny 6. „Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów” - "4. Czysty transport publiczny". W jego ramach będzie można składać m.in. projekty dot. "Zakup/modernizacja środków i infrastruktury transportu publicznego (autobusy, tramwaje, tabor kolejowy)." Karta opisu projektu zawiera szerszy wachlarz akceptowanych projektów, gdyż wymienione zostały w niej "np. autobusy, tramwaje, tabor kolejowy, wiaty przystankowe, elektroniczne tablice dynamicznej informacji pasażerskiej, tory tramwajowe/kolejowe, trakcja, infrastruktura rowerowa)".
  • Wniosek: Wnosimy o przeformułowanie treści opisu ogólnego projektów w następujący sposób: "Zakup/modernizacja środków i infrastruktury transportu publicznego, w tym rowerowej (autobusy, tramwaje, tabor kolejowy, infrastruktura rowerowa)." oraz w konsekwencji dodanie nowego wskaźnika dla projektów dot. infrastruktury rowerowej w brzmieniu "Zwiększenie udziału komunikacji rowerowej w ruchu miejskim, w miastach objętych wsparciem". 
  • Uzasadnienie: Postulat ten zapewni większą zbieżność merytoryczną dokumentu, a także podkreśli rolę transportu rowerowego, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej zawartymi m.in. w Zielonej Księdze „W kierunku nowej kultury mobilności w mieście (Bruksela, dnia 25.09.2007, KOM(2007)551 wersja ostateczna), Białej Księdze „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu” (Bruksela, dnia 28.03.2011, KOM(2011) 144 wersja ostateczna), Zielonej Księdze „Ten-T: przegląd polityki w kierunku lepiej zintegrowanej transeuropejskiej sieci transportowej w służbie wspólnej polityki transportowej” (Bruksela, dnia 04.02.2009, KOM(2009) 44 wersja ostateczna), „Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.” (Bruksela, dnia 08.03.2011, KOM(2011) 112 wersja ostateczna) oraz raporcie Komisji Europejskiej “Miasta Przyszłości” (Cities of Tomorrow).
  • Cel tematyczny 7. „Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych”. W opisie tematu "Poprawa stanu technicznego i zintegrowanie transportu publicznego w obrębie regionu", znajdujemy zapis "Przekształcenia systemu [wojewódzkiego transportu publicznego] powinny iść w kierunku zoptymalizowania wykorzystania środków transportowych (m.in. wyboru najodpowiedniejszego środka na trasie, gdzie obecnie następuje nakładanie się linii), szerszego wykorzystania transportu publicznego niskoemisyjnego, doskonalszego dostosowania usług do potrzeb i oczekiwań podróżnych. Zmiany te muszą odbywać się poprzez inwestycje w infrastrukturę, wymianę taboru i wdrażanie w miastach rozwiązań ograniczających nadmierne kumulowanie się ruchu samochodowego. Do najważniejszych elementów należy tutaj wymienić: systemy park&ride, nowoczesne centra przesiadkowe, budowę infrastruktury alternatywnych form transportu (np. ścieżek pieszo-rowerowych) oraz alternatywnych niskoemisyjnych środków transportu (np. z napędem elektrycznym), jak również Inteligentne Systemy Transportowe." Karta opisu priorytetu nie jest zgodna z tymi założeniami, gdyż opisuje tylko dwa rodzaje dozwolonych projektów: Budowa nowych odcinków dróg, Przebudowa dróg istniejących prowadząca do wzrostu przepustowości. 
  • Wniosek: Wnosimy o dopisanie nowego typu projektów: "Budowa lub przebudowa infrastruktury alternatywnych form transportu (np. dróg rowerowych, systemów park&ride, Inteligentnych Systemów Transportowych)". W konsekwencji dodanie nowych wskaźników monitorujących priorytet o następującej treści: "Całkowita długość nowych dróg rowerowych (km)", "Całkowita długość przebudowanych dróg rowerowych (km)" , "Liczba wybudowanych centrów przesiadkowych w systemie park&ride (szt.)", "Liczba wdrożonych Inteligentnych Systemów Transportowych (szt.)".
  • Uzasadnienie: Postulat ten zapewni większą zbieżność merytoryczną dokumentu, a także podkreśli rolę transportu rowerowego, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej zawartymi m.in. w Zielonej Księdze „W kierunku nowej kultury mobilności w mieście (Bruksela, dnia 25.09.2007, KOM(2007)551 wersja ostateczna), Białej Księdze „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu” (Bruksela, dnia 28.03.2011, KOM(2011) 144 wersja ostateczna), Zielonej Księdze „Ten-T: przegląd polityki w kierunku lepiej zintegrowanej transeuropejskiej sieci transportowej w służbie wspólnej polityki transportowej” (Bruksela, dnia 04.02.2009, KOM(2009) 44 wersja ostateczna), „Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.” (Bruksela, dnia 08.03.2011, KOM(2011) 112 wersja ostateczna) oraz raporcie Komisji Europejskiej “Miasta Przyszłości” (Cities of Tomorrow).